Verhuurvoorwaarden Langenberg Cars & Campers

 

Verhuurvoorwaarden  voor de camper van Langenberg Cars & Campers: (versie 11-2022)
(wijzigingen voorbehouden)

 


Huurder/contractant en extra bestuurders:
De camper mag alleen bestuurd worden door de huurder/contractant en de in het huurcontract vermelde extra bestuurder(s). De huurder/contractant dient tijdens het rijden in de huurperiode immer aanwezig te zijn en blijft hoofdverantwoordelijk. 
De huurder/contractant dient tenminste 27 jaar oud te zijn, minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands en/of buitenlands rijbewijs B en in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart.
De huurder dient een geldig paspoort of identiteitskaart en een geldig rijbewijs te overhandigen bij het ophalen van de camper. Daarvan wordt bij ons een kopie gemaakt indien deze nog niet in ons bezit zijn (meestal zijn deze al meegestuurd tijdens het aangaan van het huurcontract).
De extra bestuurder(s) die in het huurcontract vermeld staan dient/dienen tenminste 27 jaar oud te zijn, minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands en/of buitenlands rijbewijs B. Hiervan dient een kopie van het rijbewijs te worden overhandigd indien deze nog niet in ons bezit zijn (meestal zijn deze al meegestuurd tijdens het aangaan van het huurcontract).

Let op dat deze documenten niet verlopen zijn (zowel bij het aangaan van het huurcontract dan wel tijdens de huurperiode).

Indien de huurder/contractant door bepaalde omstandigheden het huurcontract wil overdragen op één van de in het huurcontract vermelde bestuurders of een ander persoon zal de huurder/contractant dit moeten overleggen met de verhuurder. Mocht de verhuurder hiermee akkoord gaan zal dit worden overlegd met de verzekeraar en zal er aan alle eisen moeten zijn voldaan (zie ‘Camperverzekering’ en ‘Legitimatie’). De contract overname zal enige tijd in beslag nemen en er zitten kosten aan verbonden. De verhuurder is niet verplicht om hieraan mee te werken en het zal nimmer leiden tot terugbetaling van de huursom of een gedeelte hiervan.

 


Huurtermijn:
De huurperiode begint op vrijdag na 15.30 uur en eindigt op vrijdag om 9.30 uur.

De periodes zijn per week, in het hoogseizoen zijn de periodes minimaal vanaf twee of drie weken. Van het bovenstaande kunnen wij in overleg afwijken indien dit mogelijk is.

Bij overschrijding van de huurperiode van meer dan een half uur (bv. te laat inleveren) wordt er één dag huur plus een extra vergoeding van €150,- ingehouden. Bij overschrijding van de huurperiode van meer dan 4 uur behouden wij ons het recht voor om de gehele waarborgsom in te houden plus de daghuur en een extra vergoeding van €150,- voor iedere volgende dag dat de camper te laat wordt ingeleverd.

Indien de huurder door wat voor omstandigheden dan ook een land/gebied niet mag/kan verlaten of de huurperiode moet afbreken en de camper (on-)beheerd moet achterlaten is de huurder verplicht dit direct te melden bij de verhuurder. Indien de huurder de verhuurder niet tijdig op de hoogte stelt behouden wij ons het recht voor om een gedeelte of de gehele waarborgsom in te houden.
Wij zullen dan bepalen hoe de camper zo vlug mogelijk weer bij ons terugkomt. De kosten die hieruit voortvloeien zullen op de huurder worden verhaald.
Indien de camper niet voor het einde van de huurtermijn bij ons terug is en/of wij deze niet kunnen leveren aan de volgende huurder zullen alle daaruit voortvloeiende kosten op de huurder worden verhaald.

Het niet komen ophalen en/of eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huursom of een gedeelte hiervan.
Indien de camper niet wordt opgehaald bij aanvang van de huurperiode blijft de huurder de volledige huursom verschuldigd en is de verhuurder gerechtigd het huurcontract éénzijdig te ontbinden en vrij om de camper weer te verhuren.

Mocht de camper door problemen (bv. schade, technische problemen, ed.) niet voor aanvang van de huurperiode gereed zijn, heeft de verhuurder 48 uur de tijd om de camper te herstellen zonder dat de huurder recht heeft op restitutie van de verloren uren. Mocht het herstellen van de camper langer duren dan heeft de huurder recht op restitutie van de verloren uren/dagen.

Indien de gereserveerde camper (bv. door overmacht, schade, technische problemen, verkoop) niet kan worden geleverd binnen een redelijke termijn, zal de verhuurder zijn uiterste best doen om voor een vervangende camper te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De huurder is hierbij verplicht een door de verhuurder aangeboden alternatief te accepteren en heeft de huurder geen recht op een geheel of gedeeltelijke restitutie van de huursom. Indien er geen alternatief aangeboden kan worden vindt er geheel of gedeeltelijke restitutie van de huursom plaats. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit het niet of niet tijdig kunnen leveren van de camper (bv. gereserveerde campings, boottochten, evenementen enz.)

 


Instructie:
Bij het afhalen van de camper krijgt u een uitgebreide instructie over de werking van de camper. Het merendeel van deze instructie is ook in de camper op schrift aanwezig. Afhankelijk van de camperervaring en vragen van de huurder zal de instructie gemiddeld tussen de twee en drie uur in beslag nemen.

 


Kilometers:
Per week 1500 km vrij (bij extra daghuur 200km per dag vrij), extra gereden kilometers € 0,25 per kilometer. Deze worden na terugkomst berekend en eventueel met de waarborgsom verrekend.
Bij een huurperiode vanaf 3 weken of meer zijn alle kilometers vrij.

 


Huisdieren:
In principe is het meenemen van huisdieren niet toegestaan. Mocht u hiervan af willen wijken dan kan dat alleen in overleg met de verhuurder.

 


Roken:
Roken in de camper is niet toegestaan.

 


Brandstof en eventueel AdBlue-vloeistof:
Verbruik van brandstof en eventueel AdBlue vloeistof is voor rekening van de huurder (AdBlue vloeistof wordt gebruikt als bijvoeging, in een aparte tank, bij moderne dieselvoertuigen om ze schoner te laten rijden). De camper wordt afgeleverd met een volle brandstoftank en indien aanwezig een volle AdBlue-tank.
U dient de camper met een volle brandstoftank te retourneren. Let op dat u de juiste brandstof tankt, meestal diesel!
Afhankelijk van het aantal km’s dat de huurder tijdens de huurperiode rijdt zal de huurder af en toe de AdBlue-vloeistof moeten bijtanken. Dit wordt tijdig aangegeven op het dashboard van het voertuig. De AdBlue-tank wordt bij terugkomst door de verhuurder gecontroleerd en indien nodig afgevuld. De kosten van de AdBlue-vloeistof worden bij de huurder in rekening gebracht.

 


Verbruikskosten:
Aan de bijgeleverde toiletvloeistof en het speciaal toiletpapier voor het chemische toilet en aan het gasverbruik (koken, koelkast, boiler) zijn in principe geen kosten verbonden. Alleen als de toiletvloeistof, toiletpapier en/of het gas op zijn en de huurder heeft tijdens de huurperiode meer nodig zal de huurder dit zelf moeten kopen en betalen.
Men dient dezelfde of soortgelijke producten te kopen (zie verpakking van de producten).Voor het chemische toilet is speciaal toiletpapier aanwezig i.v.m. verstopping van de toiletcassette.  Gebruik dit toiletpapier alleen voor het chemische toilet in de camper (het meest gebruikte papier is “Aqua Soft” van het merk Thetford, te koop bij de meeste camping- en kampeerwinkels).
Er worden gevulde gasfles(sen) bijgeleverd. Indien deze tijdens de huurperiode leeg raken, en de huurder nog gas nodig heeft, dient de huurder deze te laten vullen met het juiste type gas of om te ruilen tegen de juiste type gasflessen of nieuwe gasflessen te kopen. Indien de gasflessen omgeruild worden moet er nog ruim voldoende goedkeurdatum op de gasflessen zitten. Als hieraan niet wordt voldaan zal de verhuurder dit met de huurder verrekenen.

 


Onderhoud/eindschoonmaak:
De camper wordt afgeleverd met een gevulde schoonwatertank, lege afvalwatertank, schone en gebruiksklare toiletcassette, gevulde gasflessen en van binnen/buiten volledig schoongemaakt.
Aan het einde van de huurperiode dient de camper van binnen netjes opgeruimd te zijn, de afvalwatertank leeg te zijn en de toiletcassette leeg- en schoongemaakt te zijn. Is dit niet het geval dan zal er een bedrag van €150,- worden berekend voor het schoonmaken van de toiletcassette en €50,- worden berekend indien de camper niet netjes is opgeruimd. Indien de camper van binnen erg vuil is of er binnen gerookt is worden extra schoonmaakkosten berekend bovenop de €50,-.
Voor het schoonmaken van de binnenzijde zijn eenmalige schoonmaakkosten berekend.Het schoonmaken/wassen aan de buitenzijde wordt door Langenberg Cars & Campers gedaan, wassen is dus niet nodig.
De camper wordt door ons goed onderhouden en netjes afgeleverd, wij gaan ervan uit dat u netjes met de camper om zult gaan.

 


Camperverzekering:
De camper is volledig casco (WA+All-risk) verzekerd. Er geldt een eigen risico van €1200,- per gebeurtenis (dit geldt ook voor ruit-, water-, storm- en/of hagelschade), deze wordt bij schade in binnen- en/of buitenland in rekening gebracht bij de huurder.Schades die ontstaan door het toedoen van de huurder of derden (b.v. zijn/haar reisgenoten) tijdens het recreatief gebruik (b.v. op de camping) zijn in eerste instantie voor rekening van de huurder. Deze schade kan de huurder eventueel op een WA- of reisverzekering verhalen. Indien wij de schade op onze verzekering moeten verhalen kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht bovenop het eigen risico.Door de verzekering niet gedekte schade(s) en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen en rijden door niet bevoegde personen, door in beslagname, drugsvervoer, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder.

Het (schade-)verleden van de huurder kan bij reservering en voor aanvang van de huurperiode worden gecontroleerd door de verzekeraar (zie ‘Legitimatie’). Bij een ongunstig (schade-)verleden kan het eigen risico worden verhoogd of de acceptatie worden geweigerd.Indien er tussen het aangaan van het huurcontract en de aanvang van de huurperiode iets wijzigt in het (schade-)verleden van de huurder behoudt de verzekeraar zich het recht het eigen risico te verhogen of de acceptatie alsnog te weigeren. Dit zal nimmer leiden tot terugbetaling van de reeds betaalde huursom en de huurder blijft immer de volledige huursom verschuldigd.

De verzekeraar behoud zich het recht om tussentijds de voorwaarden te wijzigen. Daardoor is het mogelijk dat wij onze verhuurvoorwaarden ook tussentijds moeten wijzigen en het huurcontract eventueel ontbonden moet worden. Indien de huurder het contract wil ontbinden i.v.m. de gewijzigde voorwaarden, zal dit nimmer leiden tot terugbetaling van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde huursom en de huurder blijft immer de volledige huursom verschuldigd.

 


Aanbevolen verzekeringen:
Wij raden u aan om ervoor te zorgen dat u een goede WA-, annulerings- en reisverzekering heeft. Hierbij is het belangrijk om bij uw verzekeraar na te vragen welke schades uw verzekering dekt en de hoogte van de verzekerde bedragen bij het huren van een camper.
Tevens raden wij u aan om een waarborgsom/eigen risico verzekering af te sluiten.
Al dit soort verzekeringen dient de huurder zelf bij een verzekeraar af te sluiten, dit is niet via de verhuurder mogelijk

 


Inter-/nationale hulp bij pech, schade, diefstal/vermissing:
Bij de volledige cascoverzekering (WA+All-risk) zit een hulpverleningsmodule.
In geval van pech, schade, diefstal/vermissing dient men in het binnen-/buitenland contact op te nemen met de verzekering/alarmcentrale en met de verhuurder. Dit telefoonnummer staat op de groene kaart en is in de camper aanwezig.
Indien de camper in de fabrieksgarantie zit dient men bij pech, schade, diefstal/vermissing in het binnen-/buitenland altijd eerst contact te worden opgenomen met de pechhulpverlening van de fabrikant van het voertuig (bij Fiat is dit ‘Fiat Camper Assistance”) en met de verhuurder. Het telefoonnummer hiervan staat in het garantie-/serviceboekje van de fabrikant en is in de camper aanwezig.
Bij diefstal/vermissing van de camper dient men altijd aangifte te doen bij de plaatselijke politie in desbetreffend land. Bij diefstal/vermissing van de camper dient men de originele sleutels aan de verhuurder te overhandigen.
Mocht dit niet het geval zijn en de verzekeraar keert hierdoor niet uit zullen alle kosten op de huurder verhaald worden.

Direct contact opnemen met de verhuurder is in al deze gevallen verplicht.

 


Welke landen mogen worden bezocht en specifieke eisen:
Alle landen van Europa m.u.v. door de verzekering of de verhuurder aangemerkte risicogebieden mogen worden bezocht. De betreffende landen staan op de groene kaart.
Het niet kunnen bereiken van de door de huurder voorgenomen reisbestemming(en), om wat voor reden dan ook, is nimmer de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Deze levert namelijk alleen een kampeermiddel en geen reisbestemming. Dit zal dus ook nimmer leiden tot terugbetaling van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde huursom en de huurder is verplicht zich te houden aan de betalingsvoorwaarden (zie ‘reservering/betaling’).

Indien er voor een land specifieke verplichte (veiligheids-)eisen gelden zoals b.v. vignetten, alcoholtesters, speciale papieren, van te voren aanmelden voor tolheffing (b.v. Noorwegen), kleur van de veiligheidsvesten, milieustickers, extra brandstofvoorraad ed. dient de huurder hiervan op de hoogte te zijn en hiervoor zelf zorg te dragen. Dit is nimmer de verantwoordelijkheid van de verhuurder.
Mochten wij hiervoor op een later tijdstip naheffingen/boetes ontvangen zullen deze kosten met daarbij opgeteld onze administratieve kosten worden verhaald op de huurder. 

Wintersportbestemmingen zijn in de periode van 1 december tot 1 april uitgesloten.

 


Reparaties, schades, vermissingen, boetes:
Ondanks het feit dat onze camper goed onderhouden wordt, kan er zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan.
Omdat de camper meestal nog in de fabrieksgarantie zit dienen alle (schade-)reparaties ed. uitgevoerd te worden door een officiële merkdealer van de camper (automerk of opbouwmerk). De aanwezige servicepunten binnen Europa kunt u vinden op de website van de fabrikant of op een aanwezige lijst bij het garantie-/serviceboekje. Indien een officiële merkdealer van de camper niet in de buurt aanwezig is, dient men in overleg met de verhuurder een erkende garage op te zoeken.
Direct contact opnemen met de verhuurder is in al deze gevallen verplicht.

Op naam van verhuurder gestelde originele en gespecificeerde nota's worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald mits aan de voorwaarden is voldaan en de kosten niet zijn ontstaan door toedoen van de huurder.

Indien er schade of een defect ontstaat tijdens de huurperiode waardoor de camper niet meer rijdbaar is, dan heeft de huurder recht op een vergoeding via de verzekering.
Bij iedere aanrijding dient de politie te worden ingeschakeld en bij iedere beschadiging en schade dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld.

Let op: De huurder dient de verhuurder ook altijd binnen 24 uur op de hoogte te stellen bij o.a. storingen, mankementen, pech, vermissing, schade e.d. aan de camper of inventaris die niet direct gerepareerd of vervangen hoeven te worden. Indien de huurder dit nalaat en de camper niet tijdig of volledig functionerend aan de volgende huurder geleverd kan worden, zullen wij alle hieruit voortvloeiende kosten bij de huurder in rekening brengen.

Tijdens de reis zijn kosten voor reparaties aan banden, naheffingen en boetes (b.v. snelheid, fout parkeren, tolheffing, eventuele overbelading ed.) voor rekening van de huurder.

Bij aanvang van de huurperiode zullen de huurder en de verhuurder samen de camper bekijken op eventuele schade(s). Deze worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de huurder en verhuurder.
Na terugkomst van de huurperiode wordt de camper gecontroleerd op schade. Dit gebeurt bij het inleveren, tijdens het wassen van de camper, bij het schoonmaken van het interieur en tijdens de inspectie van de camper in de werkplaats. Bij eventuele schade(s) veroorzaakt tijdens de huurperiode, wordt er contact opgenomen met de huurder. Er zal op een later tijdstip de hoogte van de schade worden vastgesteld.

De verhuurder heeft bij aanvang van de huurperiode de inventaris gecontroleerd. De huurder kan bij vertrek de inventaris controleren (d.m.v. een inventarislijst) op beschadiging en/of er iets ontbreekt en dient dit dan meteen kenbaar te maken aan de verhuurder.
Als er bij inlevering van de camper iets ontbreekt of beschadigd is zal dit op de huurder worden verhaald.

Vaak is de camper uitgerust met extra in- en/of opgebouwde accessoires (zoals bv: luifel, airco, fietsendrager, TV, schotelantenne, radio, achteruitrijdcamera, navigatie, enz.). Hiervoor worden meestal geen extra huurtarieven berekend.
Indien één of meerdere van deze extra accessoires bij aanvang of tijdens de huurperiode defect blijken te zijn, en/of niet goed functioneren, kan dit nimmer leiden tot vermindering van de huursom indien er geen extra huurtarief voor is berekend.
Mochten er één of meerdere van de extra accessoires door toedoen van de huurder defect zijn geraakt, zal dit op de huurder worden verhaald.

Bij vermissing/diefstal van de sleutels of andere zaken behorend aan de verhuurder dient men aangifte te doen bij de plaatselijke politie in desbetreffend land. De kosten voor het opsturen van de reservesleutels en/of het laten maken van nieuwe sleutels zullen op de huurder verhaald worden.

 


Waarborgsom:
Wij verlangen een waarborgsom van €1200,-. Dit i.v.m. het eigen risico op de verzekering, het niet op tijd terug brengen van de camper, schade/beschadiging, vermissing/defect van/aan inventaris, boetes, extra km’s, extra schoonmaakkosten enz. Indien het eigen risico op de verzekering is verhoogd door de verzekeraar (zie ‘camperverzekering’) wordt de waarborgsom ook verhoogd.

De waarborgsom dient betaald te worden uiterlijk 4 weken voor vertrek, samen met het laatste deel van de huursom (zie ‘reservering/betaling’).
Deze waarborgsom wordt mits aan alle verhuurvoorwaarden is voldaan tussen de 2 en 3 weken na terugkomst teruggestort op de rekening van de huurder (zie ‘eindafrekening/terugstorten waarborgsom’).

 


Reservering/betaling:
Bij definitieve reservering dient de huurder het huurcontract binnen vijf dagen ondertekend aan ons terug te sturen en een aanbetaling van 50% van de totale huursom, geheel of gedeeltelijk via een bankoverschrijving (zie “Legitimatie”), te voldoen.
Bij betaling verzoeken wij u om uw naam en de datum van het huurcontract te vermelden.
Indien wij het huurcontract en de aanbetaling hebben ontvangen is de boeking definitief. U ontvangt van ons een bevestiging van de aanbetaling.
Het restant inclusief waarborgsom dient uiterlijk 4 weken voor vertrek te worden voldaan. Hiervan ontvangt u ruim één maand voor aanvang van de huurperiode een factuur.

Bij boekingen op kortere termijn dient de huurder het huurcontract direct ondertekend aan ons terug te sturen en de totale huursom (inclusief waarborgsom), geheel of gedeeltelijk via een bankoverschrijving (zie “Legitimatie”), ineens te voldoen.
Indien wij het huurcontract en de betaling hebben ontvangen is de boeking definitief.

Bij het niet tijdig betalen is de verhuurder gerechtigd het huurcontract éénzijdig te ontbinden en vrij om de camper weer te verhuren. Dit zal nimmer leiden tot terugbetaling van de reeds betaalde huursom en de huurder blijft immer de volledige huursom verschuldigd.

 


Legitimatie:
Bij reservering en voor aanvang van de huurperiode is voor de huurder legitimatie verplicht d.m.v. een geldig paspoort en een geldig rijbewijs (bij reservering zijn kopieën voldoende).
Voor de rest van de bestuurders is legitimatie d.m.v. een kopie van een geldig rijbewijs verplicht.
Let op dat deze documenten niet verlopen zijn (zowel bij het aangaan van het huurcontract dan wel tijdens de huurperiode).

Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens worden geverifieerd door de verzekeraar.

Bij reservering dient de (aan-)betaling geheel of gedeeltelijke via de bank gedaan te worden. De naam op de bankoverboeking moet overeenkomen met de identiteitspapieren/gegevens van de huurder. Dit moet in verband met de verzekering.
Indien niet is voldaan aan deze voorwaarden en de verzekeraar bij schade/diefstal ed. weigert uit te keren zullen alle kosten worden verhaald op de huurder.

 


Annulering:
De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van de postbezorging geldt hierbij als annuleringsdatum.
Indien de camper door de huurder is geannuleerd, blijft de huurder het percentage van de totale huursom verschuldigd zoals hieronder aangegeven. Bij annulering is de verhuurder vrij om de camper weer te verhuren.

Bij annulering is de huurder verschuldigd:
· tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode 50% van de totale huursom
· tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode 90% van de totale huursom
· binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode 100% van de totale huursom

 


Terugstorten waarborgsom/eindafrekening:
De waarborgsom wordt, mits aan alle verhuurvoorwaarden is voldaan, tussen de 2 en 3 weken na terugkomst teruggestort op de rekening van de huurder.
De eventueel verschuldigde kosten worden met de waarborgsom verrekend. Indien de kosten hoger zijn dan de waarborgsom is de huurder verplicht deze kosten te betalen. 

Indien noodzakelijk wordt er voor de eindafrekening één of meerdere facturen of kostenbegrotingen opgemaakt ter specificatie.
De eindafrekening voor de huurder van schades die onder de verzekering van de verhuurder vallen zal nimmer hoger zijn dan het eigen risico per schade op de verzekering. De hoogte van de schade wordt immers niet bepaald door de verhuurder maar door de verzekeraar en de reparateur.

 


Geschillen/ontbinding/toepasselijk recht:
De verhuurder is te allen tijde bevoegd, zonder opgaaf van redenen, het huurcontract éénzijdig te ontbinden. De rechter in de woonplaats van de verhuurder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de verhuurder het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen de verhuurder en huurder is Nederlands recht van toepassing.

 

Bovenstaande verhuurvoorwaarden van een camper zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van Langenberg Cars & Campers. Op verzoek zenden wij u hiervan een exemplaar toe. Tevens staan deze vermeld op de achterzijde van het huurcontract.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem dan contact op met een van onze medewerkers, Wij zullen u dan vakkundig te woord staan.

NEEM DIRECT CONTACT OP Tel. 040 - 292 01 60

Realisatie: Mind Panic Studio